KOMI Group s. r.o.
Chotčanská 2
091 01  Stropkov
 
IČO: 36475963
IČ DPH: SK2021600218
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.13114/P
tel./fax: +421 54/742 2621
mobil:
Peter Komišák:
+421 903 846 361
Martin Komišák
+421 905 474 278
 
email:
komisak.peter@komigroup.sk